Maritime Transport

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των ιστοσελίδων που ακολουθούν αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο ΕΜΠ από τους φοιτητές του ιδρύματος και στο βαθμό που δεν θίγει τα δικαιολογημένα συμφέροντα των συγγραφέων. Κατά τα άλλα απαγορεύεται κάθε άλλη αναπαραγωγή, διασκευή, τροποποίηση, διανομή σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπο χωρίς την έγγραφη άδεια των κατεχόντων τα πνευματικά δικαιώματα. Κάθε παράβαση διώκεται αστικά και ποινικά - ν. 2121/1993.

Προσφερόμενα Μαθήματα:

A. Προπτυχιακές Σπουδές
B. Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών της
Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

A. Προπτυχιακές Σπουδές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι

Σύντομη μικροοικονομική ανασκόπηση. Στοιχεία θεωρίας παραγωγής και κατανάλωσης. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων. Η ναυλαγορά charter. Η έννοια του τέλειου ανταγωνισμού. Είδη ναύλων και συμβολαίων. Η ναυλαγορά δεξαμενοπλοίων. Διαμόρφωση στιγμιαίου ναύλου. Δομή αγοράς. Θεσμική δομή. Χρονοναυλώσεις. Η ναυλαγορά ξηρού φορτίου. Δίκτυο διανομής πετρελαίου. Σύνδεση ναύλων και τιμών πετρελαίου. Η ναυλαγορά liner. Το σύστημα των κοινοπραξιών. Δομή κόστους. Μονοπωλιακή διαμόρφωση ναυλών. Θεσμική δομή. Εσωτερικός ανταγωνισμός. Κατανομή του μεταφορικού κόστους. Συνδυασμένες μεταφορές. Μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων. Τα λιμάνια ως κόμβοι μεταφόρτωσης. Στοιχεία θεωρίας διεθνούς εμπορίου.


Διδάσκων: Χ. Ψαραύτης


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΙ

Μεθοδολογία λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Εφαρμογές στις θαλάσσιες μεταφορές. Ακτοπλοϊκές μεταφορές. Ανάλυση Ελληνικού ακτοπλοϊκού συστήματος. Ο Κανονισμός της ΕΕ για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές (cabotage). Ναυτιλία μικρών αποστάσεων (shortsea shipping). Ανταγωνισμός με άλλα μεταφορικά μέσα. Ανταγωνιστικότητα λιμένων. Προηγμένα συστήματα συνδυασμένων μεταφορών. Ρόλος προηγμένων τεχνολογιών. Θεσμικά θέματα στην Ελλάδα και την ΕΕ. Ειδικές μελέτες (case studies) θαλάσσιων μεταφορών.


Διδάσκων: Χ.Ψαραύτης


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρουσίαση και κριτική ανάλυση επιλεγμένων κανονισμών που σχετίζονται με την αύξηση της θαλάσσιας ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Εισαγωγή στη δομή και τη λειτουργία του Formal Safety Assessment: καταγραφή πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων και ανάλυση οικονομικών επιπτώσεων. Μελέτη της πετρελαϊκής ρύπανσης από τα πλοία: αίτια και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Λήψη αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής σε ζητήματα ναυτικής ασφάλειας και περιβάλλοντος: αντίδραση, πρόληψη και θέσπιση προτύπων βάσει στόχων.

Διδάσκοντες: Χ.Ν. Ψαραύτης, Ν.Π. Βεντίκος


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στην χρηματο-οικονομική.  Παρούσα αξία και κόστος κεφαλαίου. Επενδυτικές αποφάσεις. Κίνδυνος και απόδοση. Προγραμματισμός διάθεσης κεφαλαίων. Χρηματο-οικονομική μεγάλων επιχειρήσεων. Μερισματική πολιτική και διάρθρωση κεφαλαίου. Ναυτιλιακές επενδύσεις. Πηγές κεφαλαίων, τραπεζικός δανεισμός, κεφαλαιαγορές. Διαχείρηση κινδύνου.


Διδάσκων: Δ.Λυρίδης


ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εισαγωγή στα logistics, ιστορική αναδρομή. Διεθνές μεταφορικό σύστημα. Σύγχρονες ανάγκες των εταιριών και στρατηγική. Μέθοδοι και λύσεις. Επιχειρησιακά σχέδια. Επιλογή μεταφορικού μέσου. Τερματικοί σταθμοί-αποθήκες. Συνδυασμένες μεταφορές. Θεσμικό πλαίσιο και πολιτική. Παραδείγματα.


Διδάσκων: Δ.Λυρίδης


ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εισαγωγή και απαιτήσεις σχεδίασης λιμένων: Οικονομικές, ναυτιλιακές, φυσικές, περιβαλλοντολογικές, κοινωνικές απαιτήσεις, απαιτήσεις συντήρησης, σχέσεις λιμένων-πόλεων. Είδη τερματικών σταθμών. Τιμολόγηση λιμένων. Θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. Διαχείριση λιμένων. Ιδιωτικοποίηση λιμένων. Θεσμικά θέματα. Δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών.  Ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Μελέτες περιπτώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Διδάσκοντες: Χ.Ν. Ψαραύτης, Ν.Π. Βεντίκος


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΡΙΣΚΟΥ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΝΕΟ

Εισαγωγή στη μελέτη και διαχείριση του ρίσκου: διαχωρισμός και μελέτη του μεμονωμένου ρίσκου, του κοινωνικού ρίσκου και του αντιλαμβανόμενου ρίσκου και ωφελειών για τις θαλάσσιες μεταφορές. Πλήρης καταγραφή των διαστάσεων του ρίσκου και διαπραγμάτευση των ορίων αποδοχής του με την παρουσίαση θεωρίας, μεθοδολογιών και προτάσεων. Ποσοτικοποιημένη λογική, λήψη αποφάσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει της μελέτης και διαχείρισης ρίσκου - συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων ρίσκου-ωφελειών. Παρουσίαση συγκριτικών προσεγγίσεων σε διάφορες βιομηχανίες μεταφορών με επικέντρωση σε εφαρμογές θαλασσίων μεταφορών.


Διδάσκων: Ν.Π. Βεντίκος


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΝΕΟ

Μελέτη του ανθρώπινου παράγοντα και εισαγωγή στην ανθρώπινη αξιοπιστία στις θαλάσσιες μεταφορές. Αποτίμηση και ποσοτικοποίηση του ρόλου του ανθρώπινου στοιχείου. Παρουσίαση θεωρίας και μεθοδολογιών πρώτης και δεύτερης γενεάς για την εκτίμηση και βελτίωση της ανθρώπινης αξιοπιστίας και εφαρμογή τους στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο άνθρωπος σαν πηγή κινδύνων, αλλά και σαν μέτρο αποκλιμάκωσης κρίσιμων καταστάσεων: αναφορά στη σύγχρονη θεώρηση της ολοκληρωμένης εκτίμησης για τον ανθρώπινο παράγοντα. Παρουσίαση συγκριτικών προσεγγίσεων σε εφαρμογές στις θαλάσσιες μεταφορές και σε ναυτικά ατυχήματα.


Διδάσκων: Ν.Π. Βεντίκος


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΑΤΑΦΟΡΩΝ

Θαλάσσιες ναυλαγορές charter & liner. Διαμόρφωση ναύλων. Ανταγωνιστικότητα πλοίου και σημαίας. Σημαίες ευκαιρίας. Συστήματα ποιότητας. Παράγοντες που επιδρούν στη θαλάσσια ασφάλεια. Ακτοπλοϊκές μεταφορές και cabotage. Ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Συστήματα διοίκησης λιμένων. Ανταγωνιστικότητα λιμένων. Συστήματα συνδυασμένων μεταφορών. Προηγμένες τεχνολογίες στη ναυτιλία. Θεσμικά θέματα.

Διδάσκοντες: Χ.Ψαραύτης, Δ.Λυρίδης


Σημειώσεις Μαθημάτων

© 2006 ΕΜΠ -  Όροι Χρήσης